T/L Method 3

รูปบนสร้างเส้น Center Line โดยเริ่มขีดจากจุดสูงสุด-ลงมาถึงจุดที่ต่ำกว่าถัดมาดังรูป ต่อมาใช้จุดต่ำก่อนหน้าเส้น Centerline เป็นเส้นแห่งแรงกระทำ (Action) หรือเส้น Action Line (AL1) ต่อมาก็สร้างเส้นแห่งผลกระทบ (Reaction Line) ทางด้านขวาของเส้น Action Line โดยการใช้ระยะห่างระหว่างเส้น Center Line กับเส้น Action Line เป็นแม่แบบ ก็จะได้เส้น Reaction Line ที่มีระยะห่างกับเส้น Center Line เท่ากับเส้น Action Line ห่างกับเส้น Center Line (AL1 to CL = CL to RL1)

รูปบนให้พิจารณา Action / Reaction ที่เกิดขึ้น ...ให้เิริ่มที่ Center Line ฝั่งซ้ายคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้ว (Action) ฝั่งขวาคือเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในฝั่ง ซ้าย (Reaction) โดยจับคู่ RL1=AL1, RL2=AL2, RL3=AL3, RL4=AL4 ดังรูป

รูปบนเป็นตัวอย่างการสร้าง Action / Reaction ให้พิจารณา

รูปบนเป็นตัวอย่างการใช้เส้น Median Line มาใช้เป็นเส้น Center Line

รูปบนเป็นตัวอย่างการใช้เส้น Median Line มาใช้เป็นเส้น Center Line อีกรูป

ต่อไปมาดู Action/Reaction วิธีที่ 2 กันครับ (หน้าถัดไปWink)